ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Door een bestelling bij Nationaal Comité 4 en 5 mei te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Nationaal Comité 4 en 5 mei gelden ook ten behoeve van eventueel door Nationaal Comité 4 en 5 mei ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn vrijblijvend. Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 3. Vergoedingen

3.1 De vermelde vergoedingen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door Nationaal Comité 4 en 5 mei anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

4.3 Indien het afleveradres foutief of onvolledig is opgegeven wordt de order door de pakketdienst als onbestelbaar verklaard en retour verzonden.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

5.2 Klant dient de retourkosten zelf te dragen.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR, Amsterdam.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Nationaal Comité 4 en 5 mei te melden.

Artikel 7. Diversen

7.1 Nationaal Comité 4 en 5 mei mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

7.2 Onverminderd de overige aan Nationaal Comité 4 en 5 mei toekomende rechten, heeft Nationaal Comité 4 en 5 mei in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.